, ఫ్యాక్టరీ టూర్ - అన్హుయ్ చీర్-అవర్ మెడికల్ టెక్నాలజీ కో., లిమిటెడ్.
పేజీ_బ్యానర్

ఫ్యాక్టరీ టూర్

వాణిజ్య ప్రదర్శన

ప్రదర్శన 1
ప్రదర్శన 2
ప్రదర్శన 3
చిత్రం-1

ఆపరేషన్ ప్రక్రియ

ఆపరేషన్ ప్రక్రియ 3
ఆపరేషన్ ప్రక్రియ 2
ఆపరేషన్ ప్రక్రియ 1

మూర్తి పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి

ఫిగర్ 1 యొక్క పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి
ఫిగర్ 2 యొక్క పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి
ఫిగర్ 3 యొక్క పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి

సామగ్రి మూర్తి

7911.jpg_wh300
7911.jpg_wh300